RODO

8

Informacja o danych osobowych dla gości D.W. „Zameczek” oraz Pokoi Gościnnych „Jędruś”.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Firma „Jędruś” Juraszek Małgorzata
2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zameczek.ustron@gmail.com
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji
umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych
osobowych przez ośrodek jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ośrodek w związku z poniesioną przez nas szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do firmy,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.
Ponadto, firma przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie posesji dla dobra firmy.
4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Firma przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
– pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 2 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Gości hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie
ośrodka. Ponadto, ośrodek udostępnia adres zameczek.ustron@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości, numeru rejestracyjnego pojazdu, daty urodzenia, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, ilości i wieku dziecka, w przypadku pobytu w Willi z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi ośrodkowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Dom Wczasowy „Zameczek” nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
10. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości D.W. „Zameczek” oraz pokoi gościnnych „Jędruś” dostępna jest również na stronie internetowej ośrodka w zakładce RODO.